Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi ve Proje Bilgi Formu

2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 58. maddesi (k) fıkrası ile getirilmiş olan hak ve muafiyetler Proje Bilgi Formu için buraya tıklayınız.

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12 Nisan 2016 tarih ve 2016/14-12 sayılı kararının ekidir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu’nun görev kapsamını, üye atamasını ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 58. maddesi (k) fıkrası bu Yönergenin dayanağını oluşturur.

Komisyon Üyeleri, Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri

Madde 3- Komisyon aşağıda tanımlanan üyelerden oluşur:

a)      Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı;

b)      Araştırmalar Koordinatörü;

c)      Rektör tarafından atanan, Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerin temsilini göz önünde tutarak seçilen öğretim üyeleri ve Bilgi Transfer Ofisinden bir kişi olmak üzere en az 5 ve en fazla 7 kişi.

Komisyon başkanı, araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısıdır. (c) maddesi uyarınca atanan üyeler üç yıllığına görevlendirilir; görev süresi bitmeden ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye atanır.

Madde 4- ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılabilecek projelerin ve faaliyetlerin araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik içeriğini değerlendirmek için Komisyon kriterler belirler ve bu kriterleri zaman içerisinde günceller ve öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılması öngörülen projeyi ve faaliyeti belirlenen kriterlere göre araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik içeriği açısından değerlendirerek bir raporla Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Yürürlük

Madde 5- Bu Yönerge Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Yönerge hükümlerini ODTÜ Rektörü yürütür.