Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Kamuda İstihdamına İlişkin Sınav Sonuçları

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 127. MADDESİ İLE 375 SAYILI KHK’YE EKLENEN GEÇİCİ 23 VE 24. MADDELERİ KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24.Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” ile belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan sınav sonuçları aşağıda yer almaktadır.Sınavda başarılı olamayanlar, Usul ve Esasların 15. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içinde idareye gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.Başvuru sahipleri hakkında; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen araştırma sonuçları, Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işlemleri tamamlanmadan önce ayrıca değerlendirilecektir.İlan olunur: 21.03.2018

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Kamuda İstihdamına İlişkin Sınav Sonuçları